Happy Birthday    Happy Anniversary
November birthdays:
 
Scott Hawthorne – November 2
John O’Malia – November 7
Larry Bjorklund – November 11
Richard Koralek – November 11
Jane Strauss – November 16
Wilma Moses – November 17
Robina Lods – November 21
Greg Dutch – November 22
Charles Courant – November 24
 
 
November Rotary anniversaries:
 
Jason Trundy – 8 years
Dorothy Havey – 10 years
John Carrick – 18 years